Zorgaanbod volwassenen

Doelgroep

De volwassenenteams van Andante bieden ambulante zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden (zoals depressie, psychose, angst, trauma, psychosomatiek, persoonlijkheidsstoornis… ), waarbij een multidisciplinaire aanpak vereist is.

De volwassenenteams van Andante richten zich tot cliënten uit het werkingsgebied. Cliënten buiten dit gebied worden doorverwezen naar een CGG in hun regio.

Omdat de personeelscapaciteit in onze voorziening onvoldoende is in verhouding tot het aantal aanmeldingen, zoeken wij bij de aanmelding van cliënten met voldoende financiële draagkracht soms naar goede alternatieven (privé-therapeut of psychiater) buiten ons centrum.

We verwijzen:

  • cliënten met aanpassingsproblemen, levensmoeilijkheden, vragen rond relaties en opvoeding naar voorzieningen op de 1e lijn.
  • cliënten met verslaving als hoofdproblematiek of gerechtelijk opgelegde hulpverlening naar gespecialiseerde hulpverlening.
  • cliënten met enkel een diagnostische vraag naar gespecialiseerde centra.

Werking en zorgaanbod

We benaderen cliënten vanuit hun krachten, luisteren naar hun zorgen en gaan een samenwerking met hen aan om de moeilijkheden aan te pakken. Cliënten nemen daarin zelf hun situatie in handen. Onze hulpverleners ondersteunen hen hierbij en stellen hun professionele kennis ter beschikking.

Andante is een gespecialiseerde tweedelijnsdienst. In een getrapt zorgmodel vinden we overleg en samenwerking met verwijzers zeer belangrijk. We werken daarom zoveel mogelijk op verwijzing van andere hulpverleners en trachten waar aangewezen de hulpvraag met de verwijzer te verkennen (zie hoe verwijzen). Zo kunnen we optimaal afstemmen.

Bij de telefonische aanmelding (door de cliënt of de verwijzer), verkennen we de hulpvraag, de voorgeschiedenis van de hulpverlening, de verwachtingen van de cliënt en het functioneren op verschillende levensdomeinen. Tijdens het telefoongesprek wordt beslist of de cliënt kan instromen voor een oriënteringsgesprek. Indien CGG-hulp niet de gepaste hulp blijkt, zoeken we samen naar een geschikt alternatief.

We streven ernaar om een oriënteringsgesprek binnen de maand in te plannen. Door wachttijden kan dit oplopen. Tijdens dit eerste gesprek luisteren we naar de zorgen en de hulpvraag van de cliënt. Desgewenst komt de verwijzer of iemand uit zijn omgeving mee op gesprek. We bekijken welke krachten er in het systeem aanwezig zijn en welke hulp er reeds geboden werd. Samen zoeken we naar wat de cliënt wil veranderen. Soms is er een tweede gesprek nodig om tot een duidelijk beeld te komen van de cliëntsituatie.

De hulpverlener legt de cliëntsituatie vervolgens voor op het multidisciplinair team. Daar worden behandelopties overwogen. Het voorstel van behandeloptie wordt in een telefonisch of mondeling adviesgesprek overlegd met de cliënt. Soms beschikken we binnen Andante niet over de beste behandeloptie en kiezen we voor verwijzing naar elders. Een verwijzing naar een andere dienst verloopt zorgzaam, we trachten de cliënt zo goed mogelijk op weg te zetten of verzorgen de aanmelding voor de cliënt.

De opstartdatum van de behandeling is afhankelijk van de acuutheid van de situatie en de wachtlijst tot behandeling. Elk team biedt psychiatrische zorg en psychotherapie, diagnostiek, psycho-educatie, en begeleiding. Er is zowel individuele therapie, partnerrelatie- en gezinstherapie als groepstherapie mogelijk. Waar mogelijk proberen we via overleg de zorg met andere welzijns- en gezondheidspartners te delen en af te stemmen. De verwijzer blijft verder betrokken tijdens de behandeling in Andante.

De hulpverlening wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Wanneer de cliënt met steun van vanuit zijn nabije omgeving verder kan, wordt de hulpverlening afgesloten.

Doelgroepspecifieke werkingen

Jongvolwassenen

Op onze locatie in Merksem is er een team dat specifiek met jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar werkt. Jongvolwassenen uit de regio Merksem en het noorden van Antwerpen kunnen hier terecht voor individuele therapie, gezins- en systeemtherapie en een groepsaanbod. Op onze locatie te Berchem en Deurne is deze leeftijdsgroep inbegrepen in de normale werking van de volwassenenteams. Bij de aanmelding wordt bekeken in welk team de cliënt best terecht kan.

Ouderen

Het ouderenteam op onze locatie in Merksem werkt met ouderen vanaf 58 jaar met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. De klemtoon ligt op gesprekstherapie, maar indien nodig kunnen ook vragen rond medicatie met onze arts besproken worden. Elk jaar organiseren wij ook verscheidene groepcursussen rond thema’s als zingeving, omgaan met veranderingen, sociale vaardigheden… Er wordt nauw samengewerkt met andere voorzieningen voor deze doelgroep. Een folder van het Ouderenteam kunt u hier downloaden.

Personen met verstandelijke beperking en psychische problemen

We bieden behandeling op maat van de cliënt, gebruik makend van aangepaste methodieken, rekening houdend met het cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënt.

Vroegdetectie en interventie voor jongvolwassenen

Wanneer je je zorgen maakt over een jongere waar nog geen hulpverlening voor werd opgestart kan je contact opnemen met de VDIP-werking (vroegdetectie en -interventie bij psychiatrische stoornissen). VDIP is een samenwerkingsverband tussen CGG Andante en CGG VAGGA en richt zich tot jongeren van 16 tot 25 jaar met een beginnend psychiatrisch probleem. De jongeren zijn meestal zorgmijdend en bevinden zich in een zorgwekkende situatie met hoog suïciderisico. De voortekenen van een beginnend psychiatrisch probleem kunnen heel divers zijn: depressieve gevoelens, zich afzonderen, slecht slapen, bizarre ideeën,… De VDIP-checklist kan hierin ondersteuning bieden. Misschien wel de belangrijkste indicator voor een beginnend psychiatrisch probleem is de plotse ‘knik’ in het dagdagelijkse functioneren van iemand. Je kan je tijdens de kantooruren rechtstreeks aanmelden bij dit team via het telefoonnummer 03/ 216 02 54.

Activeringstrajecten

We werken mee aan de activeringstrajecten van het W²-decreet (werk-welzijn). Op exclusieve verwijzing van VDAB verzorgen we een kortdurend zorgtraject voor langdurig werklozen met een psychische kwetsbaarheid. De ondersteuning kan een opstap naar werk betekenen.

Instuif

Instuif is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door het organiseren van activiteiten geeft Instuif de bezoeker de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving contacten te leggen en een vriendenkring uit te bouwen. De bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het goede verloop van de werking. Instuif is bedoeld voor mensen die alleen staan en daardoor in een isolement zijn terecht gekomen. Instuif biedt hen een structuur, een ankerpunt om verder te kunnen. De bezoekers worden niet benaderd vanuit hun ziekte of problemen, maar aangesproken op hun kwaliteiten en talenten. De meeste bezoekers hebben een korte of lange opname in een residentieel psychiatrische centrum doorgemaakt. Het initiatief is niet aangewezen voor personen met een verstandelijke beperking of een verslavingsprobleem.

Kruispunten

In de Kruispunten werken welzijns- en gezondheidspartners samen om psychosociale vragen in te schatten, een kortdurend hulpaanbod te realiseren en indien nodig te verwijzen naar achterliggende diensten. Andante werkt mee in de Kruispunten Kalmthout en Mortsel.