Zorgaanbod volwassenen

In de kijker

Aanbod voor volwassenen (18-65 jaar) met depressie.

CGG Andante neemt deel aan een studie waarbij de werkzaamheid van psychotherapie wordt vergeleken met blended hulp (een mix van gesprekken en online therapie).

Voor dit aanbod is snelle instroom mogelijk.

Wil je meer weten? Lees hier meer info.

Aanmelden kan via ons algemeen aanmeldnummer

Doelgroep

De volwassenenteams van Andante bieden ambulante zorg aan volwassenen vanaf 25 jaar met (een vermoeden van) ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden (zoals depressie, psychose, angst, trauma, psychosomatiek, persoonlijkheidsstoornis… ), waarbij een multidisciplinaire aanpak vereist is.

De volwassenenteams van Andante richten zich tot cliënten uit het werkingsgebied. Cliënten buiten dit gebied worden doorverwezen naar een CGG in hun regio.

Werking en zorgaanbod

We benaderen cliënten vanuit hun krachten, luisteren naar hun zorgen en gaan een samenwerking met hen aan om de moeilijkheden aan te pakken. Cliënten nemen daarin zelf hun situatie in handen. Onze hulpverleners ondersteunen hen hierbij en stellen hun professionele kennis ter beschikking.

Andante is een gespecialiseerde tweedelijnsdienst. In een geschakeld zorgmodel vinden we overleg en samenwerking met verwijzers zeer belangrijk. We werken daarom zoveel mogelijk op verwijzing van andere hulpverleners en trachten waar aangewezen de hulpvraag met de verwijzer te verkennen (zie hoe verwijzen). Zo kunnen we optimaal afstemmen.

Eerstelijnsdiensten en huisartsen melden hun cliënt aan bij het kruispunt van hun regio. In alle kruispunten werken Andante-hulpverleners. We kiezen voor dit instroomkanaal om de cliënt snel aansluitend op de hulpvraag een eerste gesprek te bieden én de doorstroom naar de gepaste zorgvorm te vereenvoudigen. In een kruispunt werken hulpverleners van CAW Antwerpen, de psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-afdelingen van onze regio, VAHP-actoren en Andante samen.

Diensten van psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-afdelingen melden rechtstreeks bij Andante aan. Bij de telefonische aanmelding (door de cliënt of de verwijzer), verkennen we de hulpvraag, de voorgeschiedenis van de hulpverlening, de verwachtingen van de cliënt en het functioneren op verschillende levensdomeinen. Tijdens het telefoongesprek wordt beslist of de cliënt kan instromen. Indien CGG-hulp niet de gepaste hulp blijkt, zoeken we samen naar een geschikt alternatief.

In een eerste gesprek bekijken we welke krachten er bij de cliënt en in het systeem aanwezig zijn en welke hulp er reeds geboden werd. Samen zoeken we naar wat de cliënt wil veranderen.

De hulpverlener legt de cliëntsituatie regelmatig voor op het multidisciplinair team. We werken kort waar het kan, lang waar nodig.

De opstartdatum van de behandeling is afhankelijk van de acuutheid van de situatie en de wachtlijst tot behandeling. Elk team biedt psychiatrische zorg en psychotherapie, diagnostiek, psycho-educatie, en begeleiding. Er is zowel individuele therapie, partnerrelatie- en gezinstherapie als groepstherapie mogelijk. Waar mogelijk proberen we via overleg de zorg met andere welzijns- en gezondheidspartners te delen en af te stemmen. De verwijzer blijft verder betrokken tijdens de behandeling in Andante.

De hulpverlening wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Wanneer de cliënt met steun van vanuit zijn nabije omgeving verder kan, wordt de hulpverlening afgesloten.

Doelgroepspecifieke werkingen

Jongeren op transitieleeftijd (JOT)

Op onze locatie in Merksem en in Antwerpen is er een team dat specifiek met cliënten van 15 tot 25 jaar werkt. Jongeren en jongvolwassenen kunnen hier terecht voor individuele therapie, gezins- en systeemtherapie en een groepsaanbod.

Ouderen

Het ouderenteam op onze locatie in Merksem werkt met ouderen vanaf 58 jaar met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. De klemtoon ligt op gesprekstherapie, maar indien nodig kunnen ook vragen rond medicatie met onze arts besproken worden. Elk jaar organiseren wij ook verscheidene groepscursussen rond thema’s als zingeving, omgaan met veranderingen, sociale vaardigheden… Er wordt nauw samengewerkt met andere voorzieningen voor deze doelgroep. Een folder van het Ouderenteam kunt u hier downloaden.

Personen met verstandelijke beperking en psychische problemen

We bieden in elke vestiging behandeling op maat van de cliënt, gebruik makend van aangepaste methodieken, rekening houdend met het cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau van de cliënt.

Vroegdetectie en interventie voor jongvolwassenen

Wanneer je je zorgen maakt over een jongere waar nog geen hulpverlening voor werd opgestart kan je contact opnemen met Connect (vroegere VDIP: vroegdetectie en -interventie bij psychiatrische stoornissen). Connect richt zich tot jongeren van 14 tot 24 jaar met een beginnend psychiatrisch probleem. De jongeren zijn meestal zorgmijdend en bevinden zich in een zorgwekkende situatie met hoog suïciderisico. De voortekenen van een beginnend psychiatrisch probleem kunnen heel divers zijn: depressieve gevoelens, zich afzonderen, slecht slapen, bizarre ideeën,… Misschien wel de belangrijkste indicator voor een beginnend psychiatrisch probleem is de plotse ‘knik’ in het dagdagelijkse functioneren van iemand. Je kan je tijdens de kantooruren rechtstreeks aanmelden bij dit team via het telefoonnummer 03/ 216 02 54.

Instuif

Instuif is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door het organiseren van activiteiten geeft Instuif de bezoeker de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving contacten te leggen en een vriendenkring uit te bouwen. De bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het goede verloop van de werking. Instuif is bedoeld voor mensen die alleen staan en daardoor in een isolement zijn terecht gekomen. Instuif biedt hen een structuur, een ankerpunt om verder te kunnen. De bezoekers worden niet benaderd vanuit hun ziekte of problemen, maar aangesproken op hun kwaliteiten en talenten. De meeste bezoekers hebben een korte of lange opname in een residentieel psychiatrische centrum doorgemaakt. Het initiatief is niet aangewezen voor personen met een verstandelijke beperking of een verslavingsprobleem.

Kruispunten

In de Kruispunten werken welzijns- en gezondheidspartners samen om psychosociale vragen in te schatten, een kortdurend hulpaanbod te realiseren en indien nodig te verwijzen naar achterliggende diensten. In elke eerstelijnszone van ons werkingsgebied is er een kruispunt actief. Andante werkt mee in alle kruispunten.