Zorgaanbod kinderen en jongeren

Doelgroep

De jeugdteams van Andante bieden ambulante zorg aan kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met (een vermoeden van) ernstige psychische en psychiatrische stoornissen en aan hun context. Het gaat om kinderpsychiatrische problemen zoals:

 • autisme
 • ADHD
 • gedragsstoornissen
 • hechtingsstoornissen
 • depressie
 • angststoornissen
 • posttraumatische stress-stoornissen

De jeugdteams van Andante verwijzen:

 • cliënten met relatie- en opvoedingsproblemen en met verwerkingsproblemen na overlijden of echtscheiding naar voorzieningen op de 1ste lijn,
 • cliënten met verslaving als hoofdproblematiek naar gespecialiseerde hulpverlening,
 • studie- en leerproblemen naar CLB of revalidatiecentra,
 • diagnostische vragen zonder begeleidingsvraag naar multidisciplinaire diagnostische teams
 • cliënten van buiten het werkingsgebied worden doorverwezen naar een CGG in hun regio
 • omdat onze capaciteit onvoldoende is in verhouding tot het aantal aanmeldingen, geven we prioriteit aan sociaal en financieel kwetsbare gezinnen.  Cliënten met meer financiële draagkracht die geen multidisciplinaire behandeling nodig hebben verwijzen we makkelijker naar een privé-therapeut of psychiater buiten ons centrum.

Werking en zorgaanbod

Een krachtgerichte samenwerkingsbenadering

We benaderen cliënten vanuit hun krachten, luisteren naar hun zorgen en gaan een samenwerking met hen aan om samen de moeilijkheden aan te pakken. Cliënten nemen daarin zelf hun situatie in handen. Onze hulpverleners ondersteunen hen hierbij en stellen hun professionele kennis daarbij ter beschikking.

Aanmelding

Andante is een gespecialiseerde tweedelijnsdienst. In dit getrapt zorgmodel vinden we overleg en samenwerking met verwijzers zeer belangrijk.

De jeugdteams van Andante werken daarom enkel op verwijzing van andere hulpverleners. We vragen aan verwijzers om eerst telefonisch contact op te nemen alvorens onze contactgegevens aan de cliënt door te geven. Tijdens dit telefonisch aanmeldingsoverleg verkennen we de hulpvraag en bekijken we wat Andante hierin kan betekenen (zie hoe verwijzen). Zo kunnen we optimaal afstemmen.

Indien Andante de hulpvraag opneem vragen we meestal dat de cliënt zich ook telefonisch aanmeldt. Wanneer de cliënt contact opneemt sturen we hem een vragenlijst. Zodra zij die ons terugsturen nemen wij contact met hen op om een afspraak te plannen.

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk die we bij het aanmeldingsoverleg kunnen bespreken.

Bij de aanmelding van een acute situatie (vb. suïcidepoging), bekijken we of onze ambulante crisiszorg zinvol is of verwijzen we door naar andere GGZ-partners (mobiele zorg of crisisbed) of naar het crisisteam-18. Indien een gesprek op Andante aangewezen lijkt, plannen we dit binnen de week in.

Oriëntatiegesprek

Tijdens het eerste verkennend gesprek luisteren we naar de zorgen en de hulpvraag van het cliëntsysteem. We bekijken ook welke krachten er in het systeem aanwezig zijn en welke hulp er reeds geboden werd. Samen zoeken we naar wat er aan de hand is en wat cliënten willen veranderen. We formuleren doelen en hoe ze die willen bereiken.

Op het einde van het oriëntatiegesprek maakt het cliëntsysteem een keuze omtrent deze doelen en de verdere aanpak:

 • Wanneer voor een verdere samenwerking met onze medewerkers wordt gekozen zal er meteen een nieuwe afspraak gemaakt worden bij een medewerker.
 • Wanneer een verwijzing naar een andere dienst of zorgverlener meer aangewezen is geven we de cliënten de nodige informatie.
 • Soms kunnen cliënten even verder na dit eerste gesprek.
 • Soms is een tweede verkennend gesprek nodig is om tot een duidelijke keuze te komen voor de verdere hulp

Wanneer het aangewezen is kunnen de verwijzer of andere hulpverleners mee uitgenodigd worden in het oriëntatiegesprek. De verwijzer krijgt na het gesprek steeds een beknopte brief over het resultaat van het oriënteringsgesprek.

Kernzorg

Tijdens het oriëntatiegesprek werden de doelen voor de hulpverlening afgesproken.

Onze kernzorg bestaat erin om via gezinsgesprekken, oudergesprekken en/of individuele contacten met het kind of de jongere aan deze doelen te werken. We werken daarbij krachtgericht. Er wordt gekozen voor een hulpverlener die aansluit bij de hulpvraag en noden van het cliëntsysteem. We trachten zoveel mogelijk beide ouders te betrekken.

De hulpverlening wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Wanneer de afgesproken doelen bereikt zijn, sluiten we de hulpverlening af.

Bijkomende specifieke zorg

Soms is naast deze kernzorg een bijkomend specifiek aanbod aangewezen. Dit kan onder de vorm van gespecialiseerde onderzoeken, ondersteunende medicatie, individuele (spel)therapie, vaardigheidstraining, groepstherapie, … De hulpverlener van het gezin bekijkt dit in samenwerking met het multidisciplinair team.