Suïcidepreventie

Opdracht

CGG Andante bouwde sinds 1997 in samenwerking met CGG De Pont (Mechelen) en CGG Kempen (Turnhout) een suïcidepreventiewerking uit binnen de provincie Antwerpen. Deze werking richt zich op het intermediaire niveau binnen verschillende settings zoals de brede gezondheidszorg (bijv. huisartsen, ziekenhuizen, CAW’s, rust- en verzorgingstehuizen), onderwijs, jeugdwerk, … De belangrijkste opdrachten van het team zijn het aanbieden van vormingen, coaching van beleidstrajecten, advies en consult. Daarnaast wordt sterk ingezet op netwerkvorming tussen hulpverleners en instanties om de continuïteit van zorg aan suïcidale personen zo goed mogelijk te garanderen.

De Suïcidepreventiewerking kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) en maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod vanuit de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be. Om het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie te realiseren zijn er samenwerkingsovereenkomsten met Werkgroep Verder, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suïcidepogers, de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek en het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie.

Aanbod

Vorming

Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Wanneer je in contact komt met mensen, is het belangrijk dat zelfdoding een bespreekbaar thema is. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar maken. Ook thema’s zoals crisisinterventie, ondersteuning van nabestaanden, doorverwijzing, … komen aan bod. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaringen.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, therapeuten, huisartsen, …) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training, train-de-trainer, intervisie of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.

De CGG-SP ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat. Dit bestaat uit 4 luiken:

  • vroegdetectie- en interventie
  • acute dreiging en crisisinterventie
  • na een suïcidepoging
  • na een suïcide

Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen de organisatie die theorie en praktijk integreert, rekening houdende met de eigenheid van de setting en met aandacht voor samenwerkingsafspraken met relevante externe partners. Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces.

Een draaiboek is nuttig in diverse organisaties zoals scholen, CLB’s, politiekorpsen, ziekenhuizen, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg, bedrijven, gevangenissen, …

Consult en advies

Het suïcidepreventieteam is het aangewezen team om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via het telefoonnummer 03/620.10.20 of suicidepreventie@andante.be.